Jahrgangsleitungen

Jahrgangsleitung 2016

Melanie Onken (On)
Fächer: De, Ma, Tx
email

Jahrgangsleitung 2017

Andrea Engler (Eg)
Fächer: Bi, Sp
email

Jahrgangsleitung 2012

Maren Vensler (Vl)
Fächer: De, Bi
email

Jahrgangsleitung 2013

Johanna Vogel (Vg)
Fächer: Bi, En
email

Jahrgangsleitung 2014

Vanessa Grundmeier (Gm)
Fächer: De, Sp
email

Jahrgangsleitung 2015

Denise Köhrmann (Kö)
Fächer: AW, De
email